EN
Başkan'ın Mesajı

Değerli TÜTED Üyelerimiz,

 

İş geliştirmenize katkı sağlayabilmek, sizler için değer yaratabilmek amacıyla başlattığımız çalışmalar kapsamında  kurduğumuz Araştırma Geliştirme ve İnovasyon Merkezimizi (AGİM) hizmetinize sunmuş bulunuyoruz.  Platformumuza www.tutedagim.org tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

TÜTED AGİM Platformu, ulusal ve uluslararası Ar-Ge fonları ile vergisel/mali teşviklerden faydalanılması, üniversite-sanayi işbirliğinin gerçekleştirilmesi, Ar-Ge ve İnovasyon alanında eğitimlerin verilmesi ve inovasyon workshopların düzenlenmesi konularında destek hizmetleri sağlamaktadır.

 

Ar-Ge'yi ve  İnovasyonu destekleyen projeler oluşturmak, sektördeki ulusal ve uluslarası Ar-Ge teşvikleri için referans noktası olmak, yerli üretimin teşviki için satın alımlarda pozitif ayrımcılığın yerleştirilmesini sağlamak, diğer STK’lar ile işbirliği içinde ortak projeler ve tanıtım aktiviteleri gerçekleştirmek, üniversite özel sektör ve devlet ilişkilerinde koordinasyon işlevini üstlenmek, mesleki standartların oluşumuna ve ölçülmesine öncü olmak, serbest rekabeti kurmak ve rakipler arası yapıcı rekabeti oluşturmak amaçları ile kurulan TÜTED AGİM sektörün öncü danışman firması Etkin Proje işbirliği ile çalışmalarını yürütmektedir.

 

Ar-Ge Merkezi ile ilgili olan firmaların faaliyet alanları, Ar-Ge altyapısı, organizasyon yapısı, proje yönetimi, insan kaynakları, bilgi kaynakları, fikri mülkiyet hakları alanlarındaki kapasite ve yönetim sistemleri Platformda online olarak analiz edilebilmektedir.

 

Üniversite ve sanayi arasında bir köprü görevi oluşturarak, Ar-Ge proje fikri bulunmayan şirketlere üniversitelerde oluşturulmuş olan akademik danışman havuzu ile ticarileştirilebilir proje fikirleri sunmakta ve desteğin verilmesini gerçekleştirmektedir.

 

TUTED-AGİM tüm kullanıcıların geçmiş, bugünkü ve gelecekteki değer yaratma kabiliyetlerini öz ve anlaşılır bir şekilde paydaşlarına aktarabilme yoludur. Kullanıcıları ve ihtiyaçları olan en önemli bilgileri bir araya getirirken, bu eko-sistemin kullanımı ile kuruluşlara bugün ve gelecekte nasıl bir değer yaratacaklarını da inceleme fırsatı sunulmaktadır.

 

Merkezimizin eko-sistemimize değer yaratacağından emin olarak, dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek, üyelerimizin de dünya gündemini yakalamaları ve rekabette bir adım öne çıkmaları için çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz.

Sevgi ve Saygılarımla,
Dr. Dilek Bağdatlıoğlu

Footer
DiversEffect